صندلی انتظار

سلام من میتوانم این کار را انجام دهمسلام من میتوانم این کار را انجام دهم

سلام من میتوانم این کار را انجام دهم سلام من میتوانم این کار را انجام دهمسلام من میتوانم این کار را انجام دهم